แสดงผลเป็นปฎิทิน
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
27/05/2559
แบบรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์
28/10/2558
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวาพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตัดหญ้าและทำความสะอาด
13/08/2558
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย ประจำปี 2558
19/02/2558
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์กรท้องถิ่น สำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา ณ จังหวัดเลย
09/02/2558
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
20/01/2558
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557
10/11/2557
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวาได้รวบรวมเงินบริจาคในตำบลศรีนาวามอบให้กับ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา และโรงเรียนวัดสบกเขียว เพื่อสมทบทุนอาหารกลางวัน
28/10/2557
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศิล 5"
28/10/2557
โครงการอำเภอ.....ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2557
29/09/2557