Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
แสดงผลเป็นปฎิทิน
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
แบบรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวาพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตัดหญ้าและทำความสะอาด
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์กรท้องถิ่น สำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา ณ จังหวัดเลย
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวาได้รวบรวมเงินบริจาคในตำบลศรีนาวามอบให้กับ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา และโรงเรียนวัดสบกเขียว เพื่อสมทบทุนอาหารกลางวัน
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศิล 5"
โครงการอำเภอ.....ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2557
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ