Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

ประกาศ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา  ประจำปี  2556
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบรนิหารส่วนตำบลศีนาวา  


สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่  1

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  1


สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ครั้งที่  3


สมัยสามัญ  สามัญที่  4 ครั้งที่  1


สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่   1สมัยสามัญ  สมัยที่   1  ครั้งที่ 2


ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา  ประจำปี  2556
สมัยสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่   2

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1


สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2